Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging

Alle leden zijn van harte uitgenodigd voor de Algemene ledenvergadering van VC Zwolle op donderdagavond 23 mei a.s. om 19:30 uur in Café Het vliegend Paard, Voorstraat 17-19.

Belangrijkste agendapunten zijn de vorming van een nieuw bestuur en de goedkeuring van de Begroting 2019 – 2020 met een contributieverhoging van 5 %. Wil je horen hoe de club ervoor staat, waar we zoal mee bezig zijn, meepraten over wat nog beter moet of kan en meehelpen aan de organisatie van ons lustrum in 2021?  je bent van harte welkom! Hoe meer (ouders van) leden, hoe liever! Heel graag tot 23 mei a.s.

Het bestuur

Datum donderdag 23 mei 2019
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Café Het Vliegende Paard, Voorstraat 17 -19

De Notulen van de vorige vergadering zijn op de VC Zwolle site geplaatst onder het item ALV
De Begroting 2019 – 2012 ligt vanaf 19:00 uur ter inzage 

Agenda:
  

1. Opening.

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Notulen van 21 november 2018 (bijlage 1) Notulen ledenvergadering 21 nov 2018

4. Invulling bestuur 2019- 2020 + commissies

Aftredend zijn:
– Marga Spijker
– Esclarmonde Schuijs
– Gert van Driel
– Marcel Nederhof

Nieuw te benoemen:
– Henk van Dijk – voorzitter
– Eveline Stevens – secretaris
– Anouk van Wijk – jeugdzaken
– Rini Kamp – penningmeester
– Hans Maarsen – Technische Zaken

5. Vrijwilligers en sponsoren
Wat willen we als nieuw bestuur graag als beleid voeren.

6. Financiën.
Goedkeuring Begroting 2019 – 2020 (bijlage 2).  De begroting wordt toegelicht en besproken. Door de algehele stijging van kosten van de afgelopen drie jaar is een voor het eerst in drie jaar een contributieverhoging van 5 % noodzakelijk (de Begroting ligt een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage).

7. Lustrum VC Zwolle
Instellen lustrum commissie
In 2021 bestaat VC Zwolle 40 jaar. Een lustrum Cie. wordt ingesteld om dat heugelijke jubileum feestelijk te vieren.

8. Aanvullende agenda

9. Rondvraag

10. Sluiting