support ús froulju nei nije winst ! Regio Zwolle Volleybal – VC Sneek

As echte volleybal leafhawwer hawwe jimme de ôfrûne wiken regelmjittich op onkristlike tiden `s moarns betiid mei lytse eagjes op t.v. nei de verrichtingen fan de Nederlânske froulju op it wrâld kampioenskip yn Japan sitte sjen. o.s. woansdei kinne jimme earst thús rêstich in hapke iten, dan op gemak op dy fyts of yn de auto stappen om nei de Landstede Sporthal te ride om gesellich yn Swolle in spannende volleybal wedstryd mei te meitsjen.

Landstede Sportcentrum 19:30 oere

 

                   Regio Swolle Volleybal – VC Snits

(Regio Zwolle Volleybal – VC Sneek)

 

De nûmers trije en fjouwer fan it ferline seizoen stean dan tsjinoer elkoar yn in wichtige wedstryd. Foar Regio Swolle Volleybal betsjut winst dat de ploech grutsk oan kop bliuwt fan de Earedivyzje.

Snits, yn 2015 en 2016 noch de grutske landskampioen, is de hjoeddeistige kompetysje net slim gelokkich begûn. Nei twa decepties tsjin Eurosped en Set Up betsjut in nije nederlaag dat dat sy op in ongekend lege plak op de ranglijst komme te stean.

Der sil woansdei dus op it skerp fan de snede striden wurde.

Stipe de lange froulju fan coach Wilfried Groothuis nei de tredde winst op rige!

De nummers drie en vier van het vorig seizoen staan dan tegenover elkaar in een belangrijke wedstrijd. Voor Regio Zwolle Volleybal betekent winst dat de ploeg trots aan kop blijft van de Eredivisie.

Sneek, in 2015 en 2016 nog de trotse landskampioen, is de huidige competitie niet erg gelukkig begonnen. Na twee decepties tegen Eurosped en Set Up betekent een nieuwe nederlaag dat dat zij op een ongekend lage plek op de ranglijst komen te staan.

Er zal woensdag dus op het scherp van de snede gestreden worden.

Steun de lange vrouwen van coach Wilfried Groothuis naar de derde winst op rij!

Genietet wer fan fanatyk volleybal en Oant sjen yn it Landstede Sportcentrum