Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie en Ledenvergadering

 

Aan de leden, ouders van jeugdleden, sponsoren, relaties en supporters van VC Zwolle

 

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de Nieuwjaarsreceptie van VC Zwolle op zaterdagavond 18 januari 2020

Programma:

 • Vanaf 18:45 uur – Ontvangst in de Businessruimte van het Landstede Sportcentrum
 •           19:00 uur – Nieuwjaarstoespraak door voorzitter Henk van Dijk met een terugblik op 2019 en een vooruitblik en toost op 2020
 •           19:30 uur – Einde receptie

.

 

 

Aansluitend is er een korte ledenvergadering om een bestuurslid te benoemen en de Jaarrekening van het seizoen 2018-2019 goed te keuren.  We sluiten dat seizoen af met een miniem tekort en versterken onze reserves met € 3000,-. De kascommissie heeft positief ingestemd met de financiële verslaglegging. De jaarstukken liggen vanaf 18:45 uur ter inzage in de vergaderruimte.

 

Agenda van de Algemene Ledenvergadering

 

 1. Opening
 2. Notulen van 23 mei 2019 (bijlage 1, Ledenvergadering 23-5-2019)
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Benoeming bestuurslid
 • Het bestuur stelt voor Gerard van Vliet te benoemen tot bestuurslid Algemene Zaken

5. Financiën

 • Toelichting op de Jaarrekening en balans van het seizoen 2018 – 2019
 • Verslag van de Kascommissie
 • Verlenen van decharge aan het bestuur
 • Benoeming nieuwe kascommissie

6..Rondvraag

7.Sluiting