Word bestuurslid van VC Zwolle

Van het bestuur

 

VC Zwolle staat er prima voor. De sportieve en financiële resultaten zijn goed, er wordt met veel plezier gespeeld en getraind en steeds meer Cool Movers, jeugd- en (recreatie)spelers melden zich aan.

Het bestuur is al volop bezig met de voorbereidingen van het volgende seizoen om straks opnieuw iedereen met gekwalificeerde trainers en ruime faciliteiten op niveau te laten spelen. Natuurlijk weer in ons prachtige en gezellige Landstede Sportcentrum. Mooi te vermelden is ook dat, met dank aan de Vriendenloterij, de laatste ledenvergadering akkoord is gegaan met een extra (ook in financiële zin) impuls in ons jeugdbeleid.

Wie neemt de verantwoordelijkheid?

In verband met het aftreden van enkele bestuursleden is de vereniging op zoek naar bestuursleden die bereid, het liefst voor een periode van drie jaar, een bestuursfunctie te vervullen.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken binnen de vereniging en bewaakt de voortgang van het beleid op korte termijn, de jaarcyclus van de vereniging, en op lange termijn: nieuwe ontwikkelingen, samenwerking met Nevobo, gemeente en andere verenigingen. Het bestuur ondersteunt en coördineert daartoe het werk van verschillende vrijwilligers en commissies.

De vereniging kan zich gelukkig prijzen dat veel werkzaamheden bij een groot aantal vrijwilligers zijn ondergebracht. De uitvoerende werkzaamheden van de nieuw te benoemen bestuursleden zijn beperkt. Zij kunnen zich daarom bezighouden met het uitzetten en bewaken van de hoofdlijnen van het beleid.

De volgende functies moeten worden vervuld:

Secretaris.

De secretaris is het aanspreekpunt voor externe contacten. Verantwoordelijk voor afhandeling van binnenkomende post, verslaglegging van bestuursvergaderingen en algemene ledenvergadering. Het aantal uitvoerende taken is daartoe beperkt omdat werkzaamheden rond de ledenadministratie en het wedstrijdsecretariaat door vrijwilligers worden uitgevoerd. Voor meer informatie Marga Goederee. E-mail: marga@vczwolle.nl

 

Jeugdzaken.

Het bestuurslid jeugdzaken is verantwoordelijk voor het jeugdbeleid van de vereniging. Bewaakt de instroom en doorstroom van jeugdleden, is verantwoordelijk voor het pedagogisch klimaat. Werkt samen met de coördinator CMV, de Technische commissie en de aan te stellen jeugdcoördinator die alle uitvoerende werkzaamheden verrichten. Ondersteunt de Activiteiten Commissie bij het initiëren en organiseren van activiteiten voor de jeugd. Voor meer informatie Esclarmonde Schuijs. E-mail: esclarmonde1968@gmail.com

 

Technische Zaken

Het bestuurslid Technische Zaken is samen met de Technische Commissie verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van en het toezicht houden op het technische beleid:

– bewaken van het technische beleid, waarbij plezier voorop staat en van de topteams ook prestatie wordt verlangd. Basis hiervoor is het jaarlijkse technische beleidsplan.

– aansturen van het technisch kader in de breedste zin van het woord (dit in directe samenwerking met het Bestuurslid Jeugd en de Technische Commissie. Deze commissie is verantwoordelijk voor de indelingen van teams, trainingstijden, wedstrijdtijden, trainers (en evt. coaches) en het onderhouden van contacten met de betrokkenen.

– trainers van de topteams aanstellen; opstellen van contracten, vaststellen salarissen en vrijwilligersvergoedingen met de penningmeester en conform vastgesteld budget.

Informatie bij Gert van Driel, e-mail: voorzitter@vczwolle.nl mailto:voorzitter@vczwolle.nl

 

Algemene bestuursleden

Het bestuur zoekt ter versterking twee nieuwe algemene leden. Die kunnen naar eigen inzicht en overleg hun portefeuille invullen. Wil jij je bezighouden met ontwikkeling, vrijwilligersbeleid, recreanten, samenwerking, ledenwerving, activiteiten of sponsoring. Het kan allemaal. Dat doe je in samenwerking met de rest van het bestuur. Je neemt een keer per maand deel aan de bestuursvergadering. Interesse of meer informatie? Meld je dan bij Gert van Driel.