Een spelend lid heeft de plicht om op te zeggen vóór 1 juli van het lopende verenigingsjaar. Dit kan uitsluitend via mail bij de ledenadministratie (✉ ledenadministratie@vczwolle.nl). De ledenadministratie zal deze mail bevestigen. Andere vormen van opzegging zijn ongeldig.

Indien een opzegging door een spelend lid niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het daarop volgende verenigingsjaar.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse geldelijke bijdrage geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist. Deze beslissing van het bestuur zal via e mail kenbaar worden gemaakt.