Lidmaatschap opzeggen

Een spelend lid heeft de plicht om op te zeggen vóór 1 juli van het lopende verenigingsjaar. Dit kan uitsluitend via mail bij de secretaris (secretaris@vczwolle.nl). De ledenadministratie zal de opzegging per e-mail bevestigen. Andere vormen van opzegging zijn ongeldig. 

  • Indien een opzegging door een spelend lid niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het daarop volgende verenigingsjaar. De contributie voor dat seizoen dient dan dus ook betaald te worden.
  • Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse geldelijke contributie geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist. Deze beslissing van het bestuur wordt via e-mail kenbaar gemaakt.